FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN FÖR SÖDRA OCH NORRA KOHOLMEN

jun 4, 2024 | Information

Meddelande från Tjörns kommun Plan-och byggnadsavdelning

Detaljplan för Södra Koholmen – Koholmen 1:135, 1:183, 1:52 mfL och för Norra Koholmen – Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 mfl s i Tjörns kommun.  Förslag till nya detaljplaner för Södra Koholmen och Norra Koholmen har tagits fram och ställs nu ut på granskning.
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2024-05-22 beslutat om granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Under perioden 5 juni 2024 till 23 augusti 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Om detaljplanen
Planområdet ligger på Koholmen.
Detaljplanen för Södra Koholmen – Koholmen 1:135, 1:183, 1:52 mfl och  för Norra Koholmen – Koholmen 1:200, 1:208, 1:1 mfl s syftar till att möjliggöra en utveckling av södra Koholmen. Detaljplanen ska säkerställa skydd av kulturmiljö, ändra markanvändning och möjliggöra för bostadsändamål samt centrumutveckling. Utvecklingen prövas utifrån dagens förutsättningar och ämnar möjliggöra en hållbar utveckling av samhället både utifrån innehåll och utformning. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande.

Ta del av förslaget
Planförslaget finns utställt under perioden 5 juni 2024 till 23 augusti 2024 i Tjörns kundcenter i
kommunhuset i Skärhamn. Informtionsmöte kommer hållas i församlingshemmet vid Klädesholmens kyrka tisdag 18:e juni kl 18:00.

Planförslaget med samtliga utredningar finns äventillgängliga  fr.om 5 juni på Tjörns kommuns hemsida https://www.tjorn.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner-och-omradesbestammelser

Lämna synpunkter
Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligen till Tjörns kommun senast 23 augusti 2024. Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen i ett senare skede. Om du inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen av planförslaget kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter avslutad granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta ställning till det fortsatta planeringsarbetet.

Synpunkter kan antingen skickas till samhallsbyggnad@tjorn.se  alternativt  postas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
471 80 Skärhamn
Märk y‚randet med ärendenummer 2013/42 avseende Norra Koholmen och Märk yttrandet med ärendenummer 2013/43 avseende Södra Koholmen.
Upplysningar lämnas av Jimmie Forsman, tel. 0304-601279, jimmie.forsman@tjorn.se

Asfaltering på Klädesholmen 18 juni

Tisdagen den 18 juni kl. 08.00 - 16.00 kommer vägen mellan Torget på Klädesholmen (Postliden) och ut till Västra Hamnen (Fiskhamnsvägen) att asfalteras efter Ellevios arbete med elledningar. Det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...

Avslutning studiecirkel om Klädesholmen

I lördags avslutades studiecirkeln Avtryck från förr - Avstamp mot framtiden med att representanter från Tjörns kommun presenterade sina specialområden och Klädesholmens förutsättningar.  Efter presentationen fanns möjlighet till frågor och diskussion. Studiecirkeln...