Samråd om ny översiktsplan

jan 25, 2023 | Information

 

Information från Tjörns kommun.

Klädesholmens Samhällsförening kommer att bevaka ärendet och lämna ett skriftligt yttrande.

Samråd om ny översiktsplan

Tjörns kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som på en övergripande nivå visar hur kommunen vill att mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en tidshorisont till 2050 och ger vägledning för efterföljande planering och byggande. Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning som visar planens påverkan på miljön. Förslaget till ny översiktsplan finns i både digital form och i pdf-format.

Kommunstyrelsen godkände den 15 december 2022 att genomföra samråd om förslaget till ny översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Samrådet pågår från den 25 januari till den 10 april 2023. Planförslag med tillhörande handlingar enligt nedan finns på kommunens hemsida http://tjorn.se/översiktsplan

  • Tjörns översiktsplan, samrådshandling, 2022-12-01
  • Miljökonsekvensbeskrivning, 2023-01-25

Samhällsföreningen informerar

ÄNTLIGEN! Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 maj att lägga ut detaljplaerna för Koholmen Norra och Södra för granskning. Planerna har varit föremål för samråd februari 2016. Alla sakägare har nu möjlighet att eventuellt yttra sig över detaljplanerna....

Tillsammans förskönar vi Klädesholmen

Vi äger gemensamt ett historiskt hus på Klädesholmen, vårt unika Röda Korshus, som med rimliga insatser blir ett smycke på vår vackra ö. Vi planerar att etablera ställning på husets östra gavel torsd 23 maj för att därefter påbörja arbetet med skrapa, måla takutsprång...

Städdag och informationsmöte på Klädesholmen 11 maj

Vi hjälps åt med att städa, rensa, klippa och kratta gemensamma grönytor, parker strandkanter, badplatser och andra allmänna platser. En container kommer placeras vid f.d. EFS och en nedanför skolfastigheten på Hästeviksvägen 2. Vi kommer även att lägga ut hållbara...

Vårinformation

April är redan här och äntligen börjar vårvärmen att kännas. Samhällsföreningen har redan avverkat årets första evenemang dvs Påskevaga. Även i år fylldes bergen kring vagan av många åskådare. Sillmuseet har öppnat upp för våren och utställningsverksamheten i...

Avstängning av väg på Klädesholmen v 15

Vattenfall  meddelar  följande: Nästa vecka dvs V15 ( 8/4 -14/4) kommer det att vara stor åverkan på vägen ut till Klädesholmen från Postiden. Mellan kl 08:00 till 15: 00 kommer vägen vara avstängd. Öppen på efter det. Vi kommer ha med Körplåt. Blå sträcka är den...

Avslutning studiecirkel om Klädesholmen

I lördags avslutades studiecirkeln Avtryck från förr - Avstamp mot framtiden med att representanter från Tjörns kommun presenterade sina specialområden och Klädesholmens förutsättningar.  Efter presentationen fanns möjlighet till frågor och diskussion. Studiecirkeln...

Sopning av vägarna på Klädesholmen den 2 och 3 april

INFORMATION FRÅN KLÄDESHOLMENS VÄGFÖRENING På tisdag den 2 april kommer Hermansgårds Entreprenad AB och sopar rent samtliga vägar på Klädesholmen. Glöm inte att sopa ut gruset vid din fastighet på vägen. Tillsammans gör vi Klädesholmen till en ren och fin ö att bo på!...